Co je ČUS?

Trocha faktografie

Česká unie sportu, z.s. je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR.

Vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku, zákon č.89/2012 Sb.

Členy ČUS jsou dle jejích stanov národní sportovní svazy a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se svými členy. Aktuální informace o počtu členů ČUS naleznete zde.

ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá a nepolitická. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. ČUS je členem Českého olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).

Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, tvořená zástupci národních sportovních svazů a zástupci SK/TJ, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí valné hromady Výkonný výbor ČUS se sídlem Zátopkova 100/2, PO Box 40,160 17 Praha 6 – Břevnov, tel.: +420 233 017 333, e-mail: info@cuscz.cz, internetová adresa: www.cuscz.cz . Základním dokumentem činnosti ČUS jsou stanovy.

Servisní činnost pro národní sportovní svazy je zajišťována v pražském sídle ČUS, služby pro krajské a okresní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty poskytují krajská a okresní servisní centra sportu, zřízená při 13 Krajských organizacích ČUS, při Pražské tělovýchovné unii a při 75 okresních sdruženích ČUS.

Podrobnou faktografii a statistiku své činnosti zveřejňuje každoročně ČUS v publikaci Ročenka ČUS.

Poslání ČUS

Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.

ČUS poskytuje služby svým základním organizačním článkům a dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí České republiky.

ČUS respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém olympijském výboru reprezentuje zájmy svých členů.

ČUS pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních.

ČUS ve svých základních organizačních článcích organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.

Dlouhodobý program České unie sportu 

     ČESKÁ UNIE SPORTU se za posledních osm let změnila ve stabilní a respektovanou organizaci, se zajištěným a transparentním hospodařením, s potřebnou silou při hájení zájmů členských subjektů a sportovního prostředí ČR, ve kterém je všech parametrech zdaleka největším spolkem. 

ZÁSADY DALŠÍ ČINNOSTI ČSTV 2012 – 2016 (desatero), přijaté valnou hromadou ČUS v roce 2012, měly za cíl vyvést tehdejší organizaci z krize. Plán se podařilo naplnit. Byla odvrácena insolvence, došlo k narovnání pokřivené ekonomiky a katastrofální správy vlastního majetku. Byly vyrovnány dluhy, zachráněn zbylý bonitní majetek (SC Nymburk, horská střediska, Plavecký stadion v Praze-Podolí) a organizaci bylo vráceno dobré jméno.

DLOUHODOBÝ PROGRAM ČINNOSTI ČUS na roky 2016 – 2020 vycházel již ze stabilizované ekonomiky a oddlužené, ozdravené a přejmenované České unie sportu, která se stala respektovaným partnerem pro stát, parlament, kraje a obce. Podařilo se dlouhodobě zabezpečit zhodnocování majetku ČUS, posílit servis pro členské kluby a vytvořila se finanční rezerva. ČUS prosadila dotační program přímé státní podpory pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Z iniciativy ČUS vznikla novela zákona o podpoře sportu, kterou byla ustavena samostatná instituce pro sport v ČR – Národní sportovní agentura. Soustavným tlakem ČUS byla za čtyři roky zásadně navýšena státní finanční podpora sportu. Za svůj boj o lepší podmínky pro sportovní kluby byla ČUS obviněna Policií ČR, což ji nijak nezastavilo v aktivitách, naopak. Byla to příležitost více komunikovat a transparentně prezentovat svoji činnost v médiích, včetně projektů pro sportování veřejnosti. Na dosavadní práci ČUS nyní navazuje nový čtyřletý dlouhodobý plán činnosti.

Priority ČUS pro období 2020–2024

V nadcházejícím období bude pro Českou unii sportu klíčové další posilování postavení sportu jako celospolečensky prospěšného fenoménu. Stejně významného pro celkové duševní a fyzické zdraví společnosti, jako jsou kultura, životní prostředí nebo církevní život. Je třeba rozvíjet sport jako jeden z hlavních pilířů občanské společnosti, včetně jeho odpovídající podpory ze strany veřejné správy, státní správy i samosprávy. Mít při tom na zřeteli sport organizovaný i neorganizovaný, v podobě pravidelných pohybových aktivit občanů. Vědoma si své úlohy v českém sportovním prostředí bude ČUS v následujícím období působit v širokém spektru aktivit. Priority, na kterých bude postaven plán její činnosti, jsou následující:

  1. Stabilizace služeb pro členy ČUS (kluby a svazy) podle legislativních standardů pro spolky a potřeb členů v oblasti dotací a organizace sportu, nabídka služeb pro celé sportovní prostředí,
  1. Správa a obnova majetku ČUS, součinnost při vytváření podmínek pro rozvoj a revitalizaci sportovní infrastruktury v celé ČR,
  1. Spolupráce na vytváření stabilních podmínek pro sport a výchovu k pohybovým aktivitám v rámci ČR, srovnatelných s podmínkami vyspělých států EU, 
  1. Nové sídlo ČUS a zázemí pro činnost národních sportovních svazů,
  1. Rozvoj podpory státní sportovní reprezentace, posílení podpory kolektivních sportů, a podpora sportu pro všechny,
  1. Posilování pozitivního obrazu ČUS, jejích členů a sportu u veřejnosti a médií.

Detailnější verzi úkolů pro období 2020 – 2024 naleznete zde

Česká unie sportu jako střešní a servisní organizace českého sportu je respektovaným, transformovaným, hodnověrným a hlavně jednotným partnerem se zajištěným financováním. Naplnění těchto základních požadavků je podmiňující pro zachování kmenové a největší struktury fungování českého sportu – České unie sportu, a tím i pro pohybové a sportovní aktivity téměř půldruhého milionu lidí sportujících v České republice pod značkou ČUS.