Podmínky přijetí

Podmínky přijetí národního sportovního svazu

Členem ČUS se může stát svaz, jehož náplň činnosti, stanovy a ostatní předpisy odpovídají poslání a úkolům ČUS, nejsou v rozporu se stanovami ČUS a splňuje následující podmínky pro přijetí:

 • hlavním obsahem činnosti je sportovní a tělovýchovný proces, založený na rozvíjení základních pohybových schopností a dovedností, kritériem je činnost spojená s tělesným výkonem; v případě pochybností o tělesném výkonu si může ČUS vyžádat stanovisko nezávislých odborných pracovišť např. FTVS UK Praha nebo FTK UP Olomouc;
 • ve svém sportovním odvětví působí v ČR jako jediná organizace podle jednotných pravidel a má jednotné řízení; novým členem ČUS se nemůže stát sportovní svaz představující sportovní odvětví shodné nebo obdobné, které je již v ČUS zastoupeno národním sportovním svazem;
 • odpovídá za přípravu a zabezpečení státní sportovní reprezentace ČR ve svém sportovním odvětví;
 • je členem příslušné mezinárodní sportovní federace, případně jiné korporace, která takové národní sportovní svazy sdružuje, náleží mu také výhradně samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení sportovní reprezentace na mezinárodních sportovních soutěžích v příslušném sportovním odvětví organizovaných příslušnou mezinárodní sportovní federací;
 • pořádá celostátní mistrovské soutěže nebo jiné akce celostátního významu;
 • přijal pravidla o boji proti dopingu;
 • sdružuje nejméně 35 oddílů či klubů, má minimálně 500 členů a působí nejméně na území 7 krajů;  současně je preferováno, aby oddíly a kluby byly buď samostatnými členy ČUS po regionální úrovni (přes OS ČUS) anebo byly organizační součástí takových členů ČUS;  v případě odvětví olympijského či paralympijského programu není počet členů limitován;
 • světová federace svazu je členem zastřešující organizace GAISF (dříve SportAccord).

Vznik členství v ČUS

Národní sportovní svaz, který se chce stát členem ČUS, zašle písemnou přihlášku k předložení VV ČUS. Přihláška musí obsahovat výslovný projev vůle stát se členem ČUS, podepsaný kompetentními zástupci.

Přihláška musí obsahovat:

 • název národního sportovního svazu (oficiální název uvedený ve spolkovém rejstříku);
 • spisovou značku a datum zápisu s uvedením soudu, u kterého je národní sportovní svaz zapsán;
 • IČO (identifikační číslo osoby);
 • adresu sídla;
 • informaci o sdružení v jiné střešní sportovní organizaci;
 • jméno předsedy, případně dalších statutárních orgánů;
 • kontaktní údaje – telefon, e-mail;
 • bankovní spojení

Vzor přihlášky naleznete ZDE

K přihlášce národní sportovní svaz připojí vlastní platné (aktuální) stanovy a výpis ze spolkového rejstříku ne starší tří měsíců (postačí výpis dostupný na internetových stránkách www.justice.cz), stav členské základny, přehled sdružených oddílů a klubů, statut (stanovy) své mezinárodní federace s dokladem o členství svazu v této federaci, příp. ekonomické informace dokladující jeho činnost, přehled posledních výsledků sportovní reprezentace ČR.

Přihláška musí být doručena nejpozději do 31. 12. předchozího roku Managementu sportu ČUS. Přihláška je následně předložena výkonnému výboru ČUS, který po jejím projednání předloží své doporučení ohledně přijetí/nepřijetí za člena k rozhodnutí nejbližší Valné hromadě ČUS. Termíny VV + VH ČUS naleznete zde.

– Přihlášku k dobrovolnému sdružení v České unii sportu zasílejte na adresu:

  Management sportu ČUS
  Zátopkova 100/2,160 17, Praha 6-Břevnov

O přijetí rozhodují na řádné VH ČUS delegáti národních sportovních svazů.